Retro lexikon

Home 
Collection 
Books 
Irodalom 
Contac me

Retro lexikon

 

Silicon Graphics

Forrás: Wiki, SGIstuff , SGI története,

Isten veled SGI, Új SGI született,

IRIS-1000 series

Gyártási év:1984

CPU:M 68000 (8 MHz)

RAM:1,5 MB

IRIS-2000 series

Gyártási év:1985

CPU:M 68010 (1 MHz)

RAM:1,5 MB

IRIS-3000 series

Gyártási év:1986

CPU:M 68020 (16 MHz)

RAM:2-16 MB

Professional IRIS

Gyártási év:1986

CPU:R2000 (8 MHz)

RAM:8-16 MB

Personal IRIS

Gyártási év:1988

CPU:R3000A (30 MHz)

RAM:8-32 MB

Indigo

Gyártási év:1991

CPU:R3000A (33 MHz)

RAM:16-96 MB

Indigo 2

Gyártási év:1993

CPU:R8000C (75 MHz)

RAM:  16-384 MB

Indy

Gyártási év:1993

CPU:R4000PC

RAM: 32-256 MB

O2

Gyártási év:1996

CPU: R5000PC

RAM: 32-1024 MB

O2+

Gyártási év:2001

CPU:

RAM:1,5 MB

Octane

Gyártási év:1997

CPU:R10000SC

RAM: 64-2048 MB

Octane 2

Gyártási év:2000

CPU:

RAM: MB

Fuel

Gyártási év:2002

CPU:R14000A (500 MHz)

RAM: 512-4096 MB

Tezro

Gyártási év:2003

CPU:R16000 (600 MHz)

RAM:512-8192 MB

Copyright (c) 2005 NK

mail02.gif